Vytlačiť

Sviatosť krstu
Eucharistia
Sviatosť birmovania
Sviatosť pokánia
Sviatosť pomazania chorých
Sviatosť manželstva
Sviatosť kňazstva

Sviatosť krstu

Milí rodičia, spolu s Vami sa tešíme nie len z prírastku do vašej rodiny, ale aj z toho, že chcete aby sa vaše dieťa stalo Božím dieťaťom, znovuzrodeným vo sviatosti krstu.

Čo je krst

Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Svätého Ducha.  Krst ustanovil Ježiš Kristus, keď zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého" (Mt 28. 19-20). Krst je teda základom a bránou kresťanského života. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. Krst môže prijať každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený a  aspoň jeden z rodičov musí s krstom súhlasiť, nakoľko dieťa má byť vychovávané v katolíckej viere a náboženstve.

Nahlásenie krstu

Rodičia prídu na faru dohodnúť termín krstu osobne a dohodnú si aj termín poučenia. Pri nahlásení krstu sa zároveň urobí zápis o krste, preto si prineste rodný list dieťaťa. Ak má dieťa trvalé bydlisko mimo farnosti Nová Baňa, rodičia musia priniesť písomné dovolenie od farára v mieste trvalého bydliska.

Rodičia

Rodičia ktorí dávajú svoje dieťa pokrstiť, majú povinnosť vychovávať ho aj k viere. To znamená, že majú z dieťaťa vychovať nielen dobrého človeka, ale aj dobrého kresťana katolíka. Preto majú byť pre dieťa príkladom, učia ho modliť sa a priviesť dieťa aj k ďalším sviatostiam. Teda rodičia sú v prvom rade zodpovední za výchovu dieťaťa.

Krstní rodičia

Dieťa má mať aspoň jedného krstného rodiča. Jeho úlohou je spolu s rodičmi priniesť dieťa na krst a usilovať sa o to, aby dieťa viedlo dobrý kresťanský život a verne si plnilo povinnosti, ktoré s ním súvisia. Má byť krstencovi vzorom vo viere.

Krstný rodič musí s úlohou krstného rodiča súhlasiť, má mať viac ako 16 rokov, musí byť pokrstený, prijal sv. prijímanie a sviatosť birmovania. Ak je krstný rodič slobodný nemá žiť ako druh a družka, ani byť nerozvedený. Ak sú krstní rodičia manželia, tak majú byť sobášení v katolíckom kostole.

Krst v našej farnosti

V našej farnosti krstíme vo Farskom kostole v sobotu o 11.00 hod., prípadne v nedeľu pri sv. omši o 11.00 hod., ak rodičia uzavreli sviatostné manželstvo v kostole.

Ku krstu budete potrebovať sviečku a krstnú košieľku bielej farby, ktorú po krste odložíte, dieťa ju bude potrebovať k 1. sv. prijímaniu. Pred krstom odporúčame rodičom, krstným rodičom a ostatným príbuzným prijať sviatosť zmierenia.

Eucharistia

„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy“ (KKC 1322-1323).

Čo je Eucharistia

"Eucharistia vhodne naznačuje a obdivuhodne uskutočňuje účasť na Božom živote a jednotu Božieho ľudu, na ktorých sa zakladá Cirkev. V nej je vrchol aj činnosti, ktorou Boh v Kristovi posväcuje svet, aj kultu, ktorý ľudia preukazujú Kristovi a skrze neho Otcovi v Duchu Svätom" (KKC 1325). Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Eucharistia je pamiatkou Kristovej Veľkej noci, je obetou: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás" a "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás" (Lk 22,19-20). V Eucharistii sa nám dáva sám Ježiš po spôsobom chleba a vína, teda svoje Telo a Krv "za všetkých na odpustenie hriechov" (Mt 26,28). Preto sa Ježiš na nás obracia s výzvou, aby sme ho prijímali: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život“ (Jn 6,53).

Ako a kedy Eucharistiu prijímať

Musíme byť v stave posväcujúcej milosti, teda po sv. spovedi, dodržať hodinový Eucharistický pôst a prijímať Eucharistiu s vierou a úmyslom, že prijímame samotného Boha.

Denne môžeme prijať Eucharistiu maximálne 2 krát. Prvýkrát buď pri sv. omši alebo mimo nej (pri bohoslužbe slova, pri vysluhovaní sviatostí bez sv. omše, chorí doma alebo v nemocnici). Ak ale prijímame druhýkrát, musíme byť na celej sv. omši – tej, kde druhýkrát prijmeme (od jej začiatku až do konca).

Prvé sv. prijímanie

Eucharistiu po prvý raz prijímajú deti 3. ročníka základnej školy, ktoré chodia na hodiny náboženstva. Na nich sa počas celého roka postupne na prvé sv. prijímanie pripravujú.

Sviatosť birmovania

Na Turíce naplnil apoštolov Duch Svätý, vyzbrojil ich mocou z výsosti a umožnil im hlbšie poznanie Kristových slov. "Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého" (Sk 8, 14-17).

Čo je sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Veď pokrstených "sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom" (KKC 1285). Birmovanec prijíma darmi Ducha Svätého plnú účasť na poslaní Cirkvi a završuje svoj krst. Posilňuje sa vo viere a v duchovnom boji nie je len na svoje osobné posvätenie, ale aj na budovanie Cirkvi – čiže má vydávať svedectvo viery a dobrého života.

Kto môže prijať sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania môžu prijať pokrstení, ktorí už prijali Eucharistiu. Chcieť prijať túto sviatosť slobodne a dobrovoľne, mať birmovného rodiča a birmovné meno.

Samozrejme byť v posväcujúcej milosti (po sv. spovedi).

Birmovka v našej farnosti

Ak ste starší ako 16 rokov, prípravu k sviatosti birmovania si dohodnete s p. dekanom. Ak navštevuješ 9. ročník ZŠ a si prihlásený na náboženskú výchovu, na birmovku sa zapíšeš na začiatku školského roka (aktualizované a vyhlásené vo farských oznamoch).

Príprava prebieha v Pastoračnom centre oproti Farskému kostolu vždy v piatok od 16.00 hod. Samozrejmosťou sú nedeľné sväté omše. Prihlásením sa na birmovku s plnou zodpovednosťou rešpektuješ kňazov, animátorov a dohodnuté podmienky.

Sviatosť pokánia

Večer na Veľkú noc Pán Ježiš povedal svojim apoštolom: "Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané" (Jn 20, 22-23).

Čo je sviatosť pokánia

Nazýva sa aj Sviatosť zmierenia, svätá spoveď a pod. Jej potreba a účinok je v tom, že nám navracia Božiu milosť a spája nás s Bohom v dokonalom priateľstve. Cieľom a účinkom tejto sviatosti je teda zmierenie s Bohom. U tých, čo prijímajú sviatosť pokánia so skrúšeným srdcom a s nábožnosťou, zvyčajne zavládne pokoj a spokojnosť svedomia spolu so silnou duchovnou útechou. Sviatosť zmierenia s Bohom spôsobuje totiž pravé duchovné vzkriesenie, prinavracia dôstojnosť a dobrá života Božích detí, z ktorých najvzácnejším je priateľstvo s Bohom (KKC, č. 1468).

Sviatosť pokánia zmieruje s Bohom, kajúcnik ňou znovu získava milosť a zároveň zmieruje s Cirkvou. Odpúšťa večný trest, ktorý si človek zaslúžil za smrteľné (ťažké) hriechy, ponúka pokoj a spokojnosť svedomia a duchovnú posilu pre kresťanský boj.

Podmienky prijatia tejto sviatosti

Byť pokrstený, pripravený modlitbou a spytovaním svedomia, mať túžbu oľutovať svoje hriechy a napraviť spôsobené škody. Vo sv. spovedi musíme vyznať všetky ťažké hriechy a vykonať kňazom udelený skutok pokánia. Ako pomôcka k príprave nám môže poslúžiť tzv. spovedné zrkadlo, teda otázky určené na spytovanie svedomia.

Sv. spoveď v našej farnosti

Sviatosť pokánia vysluhujeme denne podľa potreby pred sv. omšou. Prípadné zmeny času spovedania sú uvedené vo farských oznamoch.

Prvopiatkový týždeň
Pokiaľ nie je v nedeľných oznamoch ohlásená zmena, spovedá sa pol hodinu pred sv. omšou, vo štvrtok a piatok od 16.30 hod.

Spovedanie chorých a starých
Každý prvý piatok v mesiaci. Chorých a starých, ktorí by chceli prijať sviatosť zmierenia nahláste na fare.

Hromadná sv. spoveď
Vysluhuje sa dvakrát ročne pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami. Ich presný dátum a čas je oznámený vo farských oznamoch.

Sviatosť pomazania chorých

Pán Ježiš chcel, aby jeho Cirkev mocou Ducha Svätého pokračovala v jeho diele uzdravovania a spásy. To je cieľ dvoch sviatostí uzdravenia - sviatosti pokánia a pomazania chorých (KKC, č. 1421). "Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu" (Jak 5, 14-15).

Čo je pomazanie chorých

Pomazaním chorých Cirkev ťažko chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie a ich spasil. Udeľuje tak, že chorí sú pomazaní olejom s príslušnou modlitbou. Pomazanie chorých slúži na získanie potrebnej Božej posily a milosti v chorobe a starobe. Nejde teda o posledné pomazanie, ako sa mnohí nesprávne domnievajú.

Kto môže prijať túto sviatosť

Pomazanie chorých sa môže prijať veriaci človek, ktorý sa pre chorobu alebo starobu ocitá v nebezpečenstve. Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším. Túto sviatosť môže prijať aj človek, ktorý je pred vážnejšou operáciou.

Pomazanie chorých v našej farnosti

Sviatosť sa vysluhuje podľa potreby a vzájomnej dohody s kňazom kedykoľvek a kdekoľvek na požiadanie. O jej udelenie môžete požiadať na fare osobne alebo telefonicky.

Ak sa sviatosť vysluhuje doma, je potrebné pripraviť kríž a dve horiace sviece. Kým príde kňaz, odporúčame zotrvávať pri chorom v modlitbe.

Hromadne vysluhujeme pomazanie chorých vo Farskom kostole počas Veľkého týždňa (aktualizované vo farských oznamoch). Môže ho prijať každý, kto dovŕšil 60-ty rok života alebo sa nachádza vo vážnom zdravotnom stave, s podmienkou, že pred vyslúžením ide na sv. spoveď.

Veľmi vážne chorí a zomierajúci

Prosíme Vás, aby ste k chorému zavolali kňaza čím skôr, neodkladajte. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, posilu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí. Ak máte doma alebo v rodine pokrsteného človeka v nebezpečenstve smrti, zavolajte nás. Po dohode s Vami radi prídeme udeliť mu sviatosť pomazania chorých a ak je možné, aj sviatosť zmierenia a sv. prijímanie.

Sviatosť manželstva

Čo je sviatosť manželstva

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to kánonické právo nezakazuje. Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou (ktorú zastupuje diakon alebo kňaz) vyjadria svoj súhlas. Kresťanské manželstvo je teda zmluva, ktorou jeden muž a jedna žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Kristus Pán ju povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou. Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.

Pokiaľ ste už sobášení len civilne a chcete, aby váš sobáš platil i pred Bohom a Cirkvou, je to možné. O podmienkach sa informujte u p. dekana.

Ako treba postupovať

Snúbenci prídu osobne na faru nahlásiť termín a čas sobáša aspoň 3 mesiace vopred. Zároveň si dohodnú termíny sobášnych náuk.

Podmienky prijatia sviatosti manželstva

Potrebný vek snúbencov je viac ako 18 rokov, inak musíte mať povolenie Súdu. Aspoň jeden so snúbencov musí byť pokrstený. Obaja snúbenci chcieť prijať slobodne a dobrovoľne.

Je potrebné mať dvoch svedkov, ktorí majú viac ako 18 rokov. Nakoľko sú len svedkovia, že sobášny obrad skutočne prebehol, nie sú kladené na nich podmienky na prijaté sviatosti ani na vierovyznanie. Potrebné údaje o svedkoch: meno, presná adresa a rodné číslo. K sobášu je potrebné mať nachystané snubné prstene a krížik na prísahu.

Sviatosť kňazstva

Služobné kňazstvo ustanovil Pán Ježiš pri Poslednej večeri, keď premenil chlieb a víno. Apoštolom prikázal robiť to isté, čo robil on „toto robte na moju pamiatku“ – premieňať chlieb a víno na Telo a Krv Ježiša Krista. Sviatosť sa vysluhuje vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou biskupa. Takto je zachovaná apoštolská postupnosť až do dnešných dní.

Prípadní záujemcovia o štúdium teológie z našej farnosti sa prihlásia u p. dekana.

Posvätný stav (kňazstvo) má tri stupne

Prvým stupňom je diakonát. O diakonoch sa hovorí ako o mužoch „plných Ducha Svätého a múdrosti“ (Sk 6,3). Diakon v súlade s biskupmi a kňazmi jasne učí veriaci ľud, číta a vysvetľuje evanjelium v homílii, prednáša spoločné modlitby veriacich a ostatné úkony pri príprave a rozdávaní Eucharistie. Diakon môže vysluhovať sviatosť krstu, asistovať pri vysluhovaní sviatosti manželstva a pochovávať zosnulých.

Druhým stupňom je kňazstvo (presbyterát). Kňazská služba vznikla v období, keď sa začali utvárať prvé miestne komunity. Vybraní kandidáti po splnení všetkých predpísaných podmienok dostávajú vkladaním rúk biskupa svätenie, duchovnú moc a potrebné milosti plniť svoje kňazské povinnosti: udeľovať sviatosti veriacim, hlásať Božie slovo a viesť veriacich k dobrému životu na zemi a k spáse vo večnosti.

Tretím je biskupský stupeň (episkopát). Biskup je nástupca apoštolov, je zjednotený so svätým otcom a  ostatnými biskupmi. Tento stupeň dáva osobe posvätenej za biskupa plnosť apoštolskej moci. Obsahuje teda nielen kňazskú moc, ale aj možnosť odovzdať ju inej osobe. Úlohou a povinnosťou biskupa je chrániť čistotu evanjelia, starať sa o jeho šírenie a hlásanie medzi ľudom svojej diecézy.

Aktuálne

Najbližšie

Dnes 24.9.
Liturgický kalendár
  féria
  Gerhard Sagredo, Bystrík
Sväté omše
  Farský kostol 7.00
  Kohútovo 17.30
Ruženec 17.00

Zajtra 25.9.
Liturgický kalendár
  féria
  Kleofáš
Sväté omše
  Farský kostol 6.30, 18.00
Ruženec 17.30