Požehnania

Vytlačiť

Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života (SC, 60). Sväteninami ustanovenými Cirkvou, sa posväcujú niektoré okolnosti života. Obsahujú modlitbu, ktorú sprevádza znak kríža a iné znaky. Medzi sväteninami majú dôležité miesto požehnania, ktoré sú oslavou Boha a prosbou o jeho dary, ako aj zasvätenia osôb a posvätenie vecí na kult Boha (KKKC, 351).

Požehnávanie osôb

Požehnávanie osôb je hlboko zakorenené v kresťanskej tradícii. Veriaci ním od nepamäti prosia Boha o pomoc a ochranu pred zlom ale tiež ním vyjadrujú svoju vďačnosť a dôveru v Božiu prozreteľnosť.

Požehnania v našej farnosti

Náboženské predmety sa u nás požehnávajú na 1. nedeľu mesiaca pri prvonedeľnej pobožnosti o 14.30 hod. vo Farskom kostole. Pred začatím pobožnosti ich môžete položiť na bočný oltár Panny Márie.

Iné požehnania si dohodnite s kňazom pred alebo po sv. omši, prípadne na fare.

Aktuálne

Najbližšie

Dnes 18.2.
Liturgický kalendár
  1. pôstna nedeľa
  Gertrúda Comensoli, reh.
Sväté omše
  Farský kostol 7.00, 9.30, 11.00, 18.00
  Stará Huta 8.30
  Bukovina 9.30
 
  
 

  

Zajtra 19.2.
Liturgický kalendár
  féria
  Konrád, pust.
Sväté omše
  Farský kostol 7.00
  Kohútovo 17.30
Ruženec 17.00