Roľnícka nedeľa v Novej Bani

Vytlačiť

Poďakovanie za Božiu starostlivosť

„Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín. Aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu. Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol.“ (Gn 4, 3 – 5a)

Už prvé stránky Svätého Písma nám ukazujú, že človek od počiatku cítil povinnosť Bohu ďakovať za dary a dobrodenia. Uvedený citát však jasne hovorí, že Boh zhliadne na obetu, ktorá vychádza z hĺbky srdca. Tu niekde má svoj počiatok deň vďakyvzdávania Bohu za požehnanie úrody.

Naozaj, za všetku úrodu, čo pôda prinesie, treba ďakovať jej Stvoriteľovi. On je zúrodňovateľ a darca darov zeme: „Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, zveľaďuješ jej bohatstvo. Božia rieka je plná vody; ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem: zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny. Rok korunuješ svojou dobrotou, kade prejdeš, všade je hojnosť“ (Ž 65, 10 – 12).

Tradícia Roľníckej nedele

Roľnícka nedeľa má v Novej Bani tradíciu od roku 1954. Vždy v poslednú septembrovú nedeľu sa Farský kostol na niekoľko dní naplní vôňou ovocia a všetky oltáre sú vyzdobené obrazmi z plodov zeme. Množstvo vytvorených obrazov, ktoré dokážu potešiť ľudské oko i srdce, sú jedným veľkým poďakovaním Bohu za starostlivosť o každého z nás. Výzdoba trvá dva týždne. Potom sa všetko ovocie a zelenina pozberá a rozdelí. Časť ide do detského domova, časť do ústavu pre telesne postihnuté deti v Novej Bani - Hrabinách, časť do domova dôchodcov a časť do kňazského seminára v Banskej Bystrici - Badíne.

Samotný obrad požehnania úrody sa koná na začiatku sv. omše, na obetovanie prinášajú roľníci obetné dary a po modlitbe po prijímaní všetci roľníci spievajú  Hymnu  novobanských  roľníkov „Stav roľnícky“.

Medzi vzácnych návštevníkov Roľníckej nedele patrí bývalý Apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Henryk Józef Nowacki, banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž, biskup Mons. Tomáš Galis, biskup Mons. Peter Dubovský, biskup Mons. Jozef Feranec a ďalší. Pozvanie prijal aj prvý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč.

Hymna novobanských roľníkov

Stav roľnícky strom zelený v tvrdej zemi zasadený,
na konároch včielky hudú – z kvetov vzácne plody budú.

Nad roľnícky stav vo svete krajší nikde nenájdete,
roľník orie, seje, bráni – pri práci ho Pán Boh chráni.

Roľník rád má svoje role, s modlitbou kráča na pole,
v práci nikdy neustáva, preto ho Boh požehnáva.

Roľník prácou ľudstvo živí cez neho Boh stvára divy,
prácu mení v žatvu zlatú – je stálou oporou štátu.

Žehnaj, Bože, a chráň vždycky ten posvätný stav roľnícky,
aby ľud tvoj mal dosť chleba – a dostal sa aj do neba.

Nad roľnícky stav vo svete krajší nikde nenájdete,
majte k nemu úctu stálu – aj vďaku večnú trvalú.

Vďačnosť ľudí

Vďační ľudia sú ako úrodné pole. To ,čo prijali, desaťnásobne vracajú. A preto aj my pri pohľade na každoročnú a neopakovateľnú výzdobu Roľníckej nedele chceme  Bohu za všetky jeho dobrodenia a za všetky talenty, ktoré Pán dáva tým, ktorí túto výzdobu pripravujú, ďakovať slovami sv. Františka Assiského:

Najvyšší, Všemohúci, dobrý Pane,
tvoje sú chvály, sláva a česť a všetko velebenie.
Len tebe, ó, Najvyšší, prináležia
a nik nie je hoden vysloviť tvoje meno.
Pane môj, nech ťa zvelebuje všetko tvoje stvorenie,
najmä brat slnko, čo robí deň, ktorým nás osvetľuješ.
Je také krásne a žiari veľkým jasom
a v tebe, Najvyšší, má svoj význam.
Pane môj, nech ťa zvelebuje sestra luna a hviezdy,
ty si ich stvoril na nebi žiarivé, vzácne a krásne.
Pane môj, nech ťa zvelebuje brat vietor,
vzduch i  mračná, jasné i každé počasie,
ktorým udržuješ svoje tvory.
Pane môj, nech ťa zvelebuje sestra voda,
ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a cudná.
Pane môj, nech ťa zvelebuje brat oheň, ktorým ožiaruješ noc,
oheň krásny, príjemný, silný a mocný.
Pane môj, nech ťa zvelebuje naša sestra matka Zem,
ktorá nás živí a nad nami vládne
a rodí rozličné plody, pestré kvety a rastliny.
Pane môj,
nech ťa zvelebujú všetci, čo odpúšťajú pre tvoju lásku
 a znášajú choroby a protivenstvá.
Blažení, čo zotrvávajú v pokoji.
Ty sám. Ó, Najvyšší, ich odmeníš korunou svojej slávy.
Pane môj, nech ťa zvelebuje naša sestra smrť, ktorej nik živý neunikne.
Beda tým, čo umierajú v smrteľnom hriechu.
Blažení, ktorých nájdeš plniť tvoju svätú vôľu.
Druhá smrť im už neublíži.
Chváľte a zvelebujte môjho Pána,
ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou.

Dátum Roľníckej nedele v Novej Bani si vždy môžete pozrieť v septembrových Farských oznamoch.

Aktuálne

Najbližšie

Dnes 19.11.
Liturgický kalendár
  33. nedeľa v cezročnom období
  Mechtilda, mníška, mystička
Sväté omše
  Farský kostol 7.00, 9.30, 11.00, 18.00
  Stará Huta 8.30
  Bukovina 9.30
 
  
 

  

Zajtra 20.11.
Liturgický kalendár
  féria
  Bazil, muč.
Sväté omše
  Farský kostol 7.00
  Kohútovo 17.30
Ruženec 17.00