Kohútovo

Vytlačiť

Mariánske pútnické miesto Kohútovo leží v horskej dolinke, vzdialenej asi 20 minút chôdze od stredu mesta Nová Baňa. Sem prichádzajú mariánski ctitelia zblízka i zďaleka v mesiaci máji a v nedeľu po sviatku Narodenia Panny Márie a hľadajú útechu v každodennom životnom boji. 

História pútnického miesta

Dejiny tohto pútnického miesta sa nezachovali len v ústnej podobe, ale dostupné sú aj písomné záznamy. Karol Dodek, novobanský kováč, maliar a národovec v roku 1900  o Kohútove píše (uvádzame v pôvodnej verzii):

„ ... Známo je, že roku 1863 bola náramne veľká suchota, ktorá po celom Uhorsku panovala a zvlášte Novú Baňu navštívila. Bolo to 5. augusta 1863. Pásli dietky ovce v Kohútove a jako sa stáva, že niektorá ovca začne pri pasení hrabať zem, tak aj tu začala jedna hrabať nohou suchučkú pastvu, čo dlhšie trvalo. Pastieri upozornení ustavičným hrababím pokračovali sami v hutaní, a ajhľa vyvrela voda čerstvá, čistá, a to v mieste takom, kde ani v časoch mokrých nevyvierala. Nevýslovnou radosťou naplnilo to obyvateľov okolitých, ktorí vodu zďaleka nosiť museli a už sa im pre suchotu ani tej nedostávalo.“ 
Teda na poďakovanie zavesil ktosi na najbližšiu čerešňu obrázok na papieri namaľovaný, predstavujúci bl. Pannu Máriu. ... Od roku 1864 nielen domáci, ale aj cudzí prichádzali vodu tú užívať od všelijakých nemocí, od ktorých mnohí aj oslobodení boli, ba niektorí hovorili, že videli zjavenie, následkom čoho i viac nábožných prôvodov
(sprievodov) sem prišlo. Následkom týchto udalostí zriadila sa spoločnosť „Marianska“, ktorá mala za cieľ toto miesto udržiavať, okrášľovať a časom z príspevkov aj kostolík vystaviť.  
Zbožný novobanský obyvateľ George (Juraj) Nemčok dal postaviť kamennú sochu Panny Márie predstavujúcu Nepoškvrnené Počatie, pri nej po stranách dvaja anjelikovia a tiež dve veľké lampy. Socha bola posvätená 3. septembra 1865 na sviatok Anjelov strážcov, posvätil ju farár Alexej Peťko (Alexius Petyko).“

Uzdravenia v Kohútove

Zachované sú výpovede viacerých ľudí, ktorí potvrdili buď uzdravenie z chorôb alebo nejaké znamenie. Jakub Truska, Ján Horečný, Ján Šúpala, Ján Kopernický, Terézia Locznerová, Jozef Nehnevaj, František Kalina, Anna Moravská, Anna Hrnčiarová, Veronika Tencerová, Mária Hanáková, Mária Šályová a iní pod prísahou potvrdili, že boli na tomto milostivom mieste na prosbu Panny Márie vyliečení od chorôb. Neskôr, v roku 1867 kronika zaznamenáva ďalšie prípady uzdravenia potvrdené svedkami.

Schválenie pútí biskupom Moyzesom

Kohútovo začali navštevovať mnohí pútnici, preto banskobystrický biskup J.E. Štefan Moyzes nariadil v tejto veci vyšetrovanie. Prvé sa konalo 5. novembra 1865 a druhé 22. mája 1866. Medzi inými sa prihlásilo aj 12 svedkov, ktorí pod prísahou potvrdili mnohé videnia a zázraky. Po prešetrení svedectiev J. E. biskup Štefan Moyzes prípisom zo dňa 13. júna 1866 pod č. 487/403 vyhlásil sochu Panny Márie postavenú v Kohútove za milostivú a všetky pobožnosti na tomto mieste, či už súkromné alebo verejné potvrdil za dovolené.

Rozhodnutie banskobystrického biskupského úradu zo dňa 13.6.1866 (zostručnene):
„Na večnú pamäť vecí ohľadne uzdravení viacerých jedincov pri prameni a Soche Panny Márie na mieste pod vrchom v ulici Kohútovo, ktoré potvrdili výpovede vierohodných svedkov, kňaz nijako nemá zabraňovať tým, ktorí by sa tam modlili, avšak má usilovne dozerať a bdieť, aby miesto nenaplnili pretvárači, ktorí choroby iba predstierajú a zneužívajú zázračné veci.  Socha je síce podľa obradov Cirkvi požehnaná a má sa jej preukazovať úcta. Avšak keď sa božskej prozreteľnosti zapáči znamenie milosti preukázať na tomto mieste, netreba to pripisovať azda soche alebo pod ňou vyvierajúcemu prameňu, ale Božskej všemohúcnosti ... a uvedené zázraky treba pripísať príhovoru a vplyvu Panny Márie.“

Prvá verejná púť

Prvá púť bola dňa 1. júla 1866 na VI. nedeľu po Sv. Duchu (podľa vtedy platného Tridentského usporiadania cirkevného roka), ktorú viedol a usporiadal novobanský pán farár Alexej Peťko (Alexius Petyko). Vtedy navštívilo milostivé miesto v Kohútove asi 4000 ľudí z Novej Bane a okolia procesiou z Farského kostola.

Stavba kaplnky a tradícia pútí

Dňa 17. mája 1869 pán farár Alexej Peťko požehnal základný kameň stavby novej kaplnky a 12. septembra 1869 bola slávnostne požehnaná. Veľká púť tu bývala každý rok v nedeľu po sviatku Narodenia Panny Márie. Od roku 1939 sa koná aj druhá veľká púť, vždy v nedeľu po 24. máji. Túto púť povolil na žiadosť Novobančanov banskobystrický biskup Msgr. Marian Blaha „ ... Povoľujem aj druhú púť v roku na milostivé miesto v Kohútove – Novej Bani dňa 24. mája alebo v nedeľu najbližšiu k tomuto dňu ...“ (č. 1256/1939 zo 6.5.1939).

Počas 40 ročného komunistického režimu bola účasť na púťach vládnucou vrstvou všemožne obmedzovaná. V čase pútí sa poriadali rôzne odpútavacie akcie pre rodiny a deti a procesie mestom boli zakázané. Napriek všetkým snahám sa počet pútnikov znížiť na minimum nedarilo. Keď v roku 1994 putovala na Slovensku putovná socha Fatimskej Panny Márie, táto socha zvítala aj do Kohútova 6. mája 1994 v sprievode diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža, množstva kňazov a obrovského počtu veriacich a slávila sa tu svätá omša.

Kohútovo dnes

Kohútovo tak ako kedysi, aj dnes láka množstvo veriacich, aby tu zložili svoje bolesti trápenia, ale aj radosti. Areál pútnického miesta v Kohútove slúži ako miesto pokoja, modlitby a oddychu pre každého, kto sem zavíta. Každoročne sa na púťach v máji a v septembri zúčastňuje veľké množstvo ľudí a sú sem pozývaní vynikajúci kazatelia, aby spolu s pútnikmi oslávili a uctili si našu nebeskú Matku Pannu Máriu. Termín jarnej aj jesennej púte je vždy spresnený vo farských oznamoch.

Súvisiace články

Aktuálne

Najbližšie

Dnes 24.9.
Liturgický kalendár
  féria
  Gerhard Sagredo, Bystrík
Sväté omše
  Farský kostol 7.00
  Kohútovo 17.30
Ruženec 17.00

Zajtra 25.9.
Liturgický kalendár
  féria
  Kleofáš
Sväté omše
  Farský kostol 6.30, 18.00
Ruženec 17.30